Счетоводни Услуги » Блог » Бюджетно счетоводство

Бюджетно счетоводство

Бюджетно счетоводствоБюджетното счетоводство се касае до финансово-счетоводните дейности на бюджетните предприятия. Дисциплината е разработена в унисон със законите на Република България. Акцентът при бюджетното счетоводство пада върху интерпретацията на различните обекти, за които се води отчетна дейност. Прилагат се множество операции и се съставят подробни финансови отчети.

От бюджетно счетоводство зависи правилното функциониране на предприятията в бюджетния бранш. Взимат се предвид различни фактори, сред които икономическата същност на всеки обект, който подлежи на счетоводно отчитане в бюджетната система, действащата нормативна уредба за счетоводните стандарти, способите за счетоводна информация и още други особености и детайли.

За кого е важно бюджетното счетоводство?

Бюджетно счетоводство се прилага при всички бюджетни предприятия. Това могат да бъдат училища, детски градини, болници, музеи, театри и други обекти, според класификацията. Счетоводната дейност тук е по-сложна и изисква добри познания, така че трябва да бъде извършена от опитни счетоводители. Само по този начин, ще бъдат налични добри резултати.

Понятието „предприятие“ може да бъде заменено с „организация“ или „учреждение“. Най-правилно е да се използва понятието „бюджетно предприятие“, тъй като може да се направи сравнение с другия вид небюджетни предприятия. Всички бюджетни предприятия работят по Закона устройството на държавния бюджет, включително и Закона за общинските бюджети.

Познаването на терминологията и спецификите в бюджетното счетоводство, са от изключително голямо значение. В наши дни има специализирани студентски курсове, с чиято помощ новите счетоводители се запознават с дисциплината. Разбира се, има немалко знания, които трябва да се овладеят. Ето защо, ако търсите бюджетно счетоводство, може да се възползвате от услугите ни.

Трудно ли е бюджетното счетоводство и защо?

Вън от съмнение е, че дисциплината „бюджетно счетоводство“, е сред най-трудните. Това се дължи на тежката отчетна и административна система, която крие множество специфики. В този ред на мисли, нашата счетоводна кантора, е специализирана в оптимизацията на процесите, надлежното документиране и методите на отчитане. Това са все фактори от водещо значение.

Финансовата отчетност и пълното изпълнение на бюджета, са задача номер 1 пред счетоводителите, които практикуват дейността. Те трябва да се съобразят с всички законови изисквания по създаване на сметкоплан, структура на сметките, годишно приключване и други. Това понякога отнема дълго време, тъй че е добре да работите с наистина добри специалисти.

Не на последно място включваме и всички нормативни изисквания, които се регламентирани в Закона за счетоводството и Дирекция национално съкровище. Там са разписани спецификите на счетоводство на бюджетно предприятие, които трябва да бъдат следвани стриктно и изрядно.

Данъци върху приходите на бюджетно предприятие

За да съществува едно бюджетно предприятие, то трябва да заплаща данъци, които се регламентирани в закона. И тук най-добрият помощник е счетоводството на бюджетните предприятия, с чиято помощ средствата ще се влеят в държания бюджет. Нека да разгледаме, какви са дължимите данъци върху приходите на бюджетните предприятия в България:

  • За да се определи данъчната основа върху приходите на бюджетното предприятие, се взимат предвид всички приходи на годишна база от извършени сделки по член 1 от ТЗ;
  • Данъчната ставка касаеща приходите на общините към момента е 2 на 100;
  • Данъчната ставка за всички други бюджетни предприятия е 3 на 100;
  • Бюджетните предприятия трябва да подадат годишна данъчна декларация от 01.03 до 30.06 всяка следваща година. Декларацията се подава в териториалните поделения на НАП;
  • При невнесен данък се прибягва до санкции за бюджетното предприятие;

Това е само основната част от информацията относно данъците върху приходите на бюджетните предприятия. Ако имате нужда от подробна консултация, можете да използвате формата за контакт в сайта ни, а нашите служители ще отговорят на всички ваши въпроси в кратък срок.

Финални думи

Посветихме тази статия на бюджетното счетоводство, тъй като то е от особена важност. Разгледахме различните аспекти, за да ви дадем пълна информация относно тях. Вие можете да разчитате на нас за осчетоводяване на вашето учреждение / организация. Не на последно място сме готови да ви консултираме относно всички счетоводни въпроси, тъй че не се притеснявайте.

Какво е бюджетно предприятие?

Бюджетните предприятия подлежат на класификация, която включва: здравеопазване, образувание и наука, съдебна власт, отбрана и сигурност и други.

Трябва ли ни счетоводство на бюджетно предприятие?

Да, счетоводството на бюджетно предприятие е задължително, за да покриете законовите изисквания. Ето защо, е необходимо да работите с добри професионалисти.

Информация за автора

Contact Email Icon