Счетоводни Услуги » Блог » Данъчен кредит: Какво представлява и как да го използваме?

Данъчен кредит: Какво представлява и как да го използваме?

Данъчен кредитДанъчният кредит представлява елемент от системата на ДДС, който осигурява неутралността на данъка на стадия до крайното потребление на услугите и стоките. Това е сумата на данъка, която регистрирано лице би могло да приспадне от своите данъчни задължения по Закона за данък върху добавената стойност за:

 • получени от него услуги или стоки по облагаема доставка;
 • плащане, извършено от него преди да е възникнало данъчното събитие за облагаема доставка;
 • осъществен от него внос;
 • изискуемия от него данък в ролята на лице платец.

Има случаи, при които лицето като получател по доставка е задължено само да начисли данъка за:

 • вътреобщностно придобиване;
 • стоки, получени, инсталирани или монтирани от или за сметка на доставчика, ако той е лице от друга държава – членка на ЕС и не е установен на територията на страната;
 • получени стоки в ролята на придобиващ в тристранна операция;
 • използвани услуги, извършени на територията на страната, ако доставчикът не е установен на територията на страната;
 • получени отпадъци и услуги, извършени във връзка с техния добив, преработка или обработка;
 • доставки на газ, получени чрез система за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз, доставка на топлинна или на електрическа енергия или хладилна енергия чрез топлофикационни или охладителни мрежи – ако доставчикът е лице, неустановено на територията на страната.

Условия за възникване правото на данъчен кредит

Възможността за приспадане на данъчен кредит за реализирани покупки е свързано с конкретни условия, които се съдържат в разпоредбите на глава седма „Данъчен кредит“ от ЗДДС. Това е и причината не всеки начислен данък да бъде третиран като данъчен кредит.

Условията са следните:

 1. Доставчикът и вносителят/ получателят да са регистрирани по ЗДДС лица.
 2. Получената услуга или стока да бъде предмет на облагаема доставка.
 3. Получената услуга или стока да се използва за целите на извършваните от получателя облагаеми доставки.

Без значение, че за доставките с място на изпълнение вън от територията на страната не се начислява данък, в това число – и със ставка нула, регистрираното лице има право да упражни право на приспадане на данъчен кредит за получените доставки.

Безвъзмездни доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит

Принципно не е налице право на приспадане на данъчен кредит за безвъзмездни доставки, осъществени от регистрирано лице. Те са извън предметния обхват на ДДС. Все пак правото възниква за определени безвъзмездни доставки, посочени изрично в чл. 70, ал. 3 ЗДДС.

Безвъзмездни доставки с право на данъчен кредит:

 1. Работното, униформено, представително и специално облекло и лични предпазни средства, предоставяни на работниците и служителите от работодателя безвъзмездно, в това число и на тези по договори за управление, за целите на неговата икономическа дейност;
 2. Транспортирането от местоживеене до месторабота и обратно от страна на работодателя в услуга на работниците и служителите му, в това число – и тези по договори за управление, което се предоставя безвъзмездно от работодателя за целите на неговата икономическа дейност;
 3. Услугите или стоките, ползвани при безвъзмездно извършване на услуга от ползвател/ държател за ремонт на актив, който е нает или предоставен за ползване. Това важи в случаите, в които активът е бил предоставен за ползване или нает непрекъснато за време, не по-малко от три години;
 4. Услугите или стоките, ползвани при безвъзмездно извършване на услуга от концесионер за подобрение на актив, предоставен за ползване в случай, че това е условие и/или задължение по договора за концесия;
 5. Безвъзмездно предоставяне на услуги или стоки с незначителна стойност с рекламна цел. За такива се считат тези, пазарната цена на които е под 30 лв. и тяхната доставка не е част от серия доставки, чийто получател е едно и също лице;
 6. Храна и добавки към нея, предоставяни по реда на чл. 285 от Кодекса на труда;
 7. Нощувки и транспорт за командировани лица;
 8. Услуги или стоки, ползвани за осъществяване на гаранционното обслужване по чл. 129.

Право на данъчен кредит за наети или придобити леки автомобили

Мотоциклетите и леките автомобили, а също и услугите и стоките, свързани с поддръжката, ремонта, експлоатацията или подобрението им, са обект на ограничителната разпоредба на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 ЗДДС по отношение на правото на приспадане на данъчен кредит. Предвидено е изключение за леките автомобили и мотоциклетите, ползвани единствено за охранителни и транспортни услуги, таксиметрови превози, куриерски  услуги, отдаване под наем или обучение на водачи на моторни превозни средства. Изключение са и тези, които са предназначени само за препродажба – търговски наличности.

Често задавани въпроси

Точният начин за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит е уреден в чл. 72, ал. 2 ЗДДС.

Според чл. 72, ал. 1 ЗДДС, регистрираното по закона лице има право да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит в данъчния период, през който то е възникнало, или в някой от следващите дванадесет данъчни периода. Когато посоченият срок изтече, правото на данъчен кредит се погасява и не може да бъде упражнено.

Какъв е начинът, по който се упражнява правото на приспадане на данъчен кредит?

Точният начин за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит е уреден в чл. 72, ал. 2 ЗДДС.

Какво е необходимо, за да бъде упражнено правото на приспадане на данъчен кредит?

Лицето трябва да: 1. В срока по чл. 72, ал. 1 ЗДДС да включи размера на данъчния кредит при определяне на резултата за данъчния период в справка-декларацията; 2. Да посочи документа, който му дава правото да упражнява приспадане на данъчен кредит в дневника за покупките.

Информация за автора

Contact Email Icon