Счетоводни Услуги » Блог » Дерегистрация по ДДС – Всичко което трябва да знаете

Дерегистрация по ДДС – Всичко което трябва да знаете

Дерегистрация по ДДСПолзите от това фирмата ни да е регистрирана по ДДС може да са много, но само при определени условия и обстоятелства.

Има обаче и случаи, в които съответното дружество е регистрирано по ЗДДС, само не осъществява дейност по смисъла на Закона за счетоводството. По тази причина не отчита и ДДС. Без значение дали фирмата извършва дейност или не, ако тя притежава регистрация по ЗДДС, то тогава до 14-то число на месеца следва да подава месечна справка декларация по ЗДДС.

Декларацията за предходния месец трябва да се подаде с нулева стойност. Повечето собственици на фирми възприемат подобно задължение като досадно, а освен това, ако те нямат необходимите компетенции да правят това всеки месец сами, трябва и да плащат на професионалист.

Възниква въпросът дали не е по-добре дружеството да се дерегистрира по ЗДДС.

Какво представлява дерегистрация по ДДС?

Най-общо казано дерегистрацията по ЗДДС значи, че от една страна определено дружество няма право да начислява ДДС за реализираните от него доставки – независимо дали са стоки или услуги. Същото дружество няма и право да приспада или „да ползва“ ДДС за стоки или услуги, които ползва във връзка с неговата дейност.

Видове дерегистрация по ЗДДС

Дерегистрацията по ЗДДС се дели на два вида:

  • по инициатива на самото дружество (или съответното лице);
  • по инициатива на органа по приходите.

Трябва да сме наясно, че не само дружества, но и физически лица могат да бъдат регистрирани по ЗДДС. Възможностите и условията за регистрация и дерегистрация по ДДС за тях са същите, както за фирмите.

Най-общо можем да кажем, че Законът за данък върху добавената стойност дава възможност за дерегистрация тогава, когато вече не е налице условието за възникване на регистрацията по същия закон.

Когато инициативата за дерегистрация е от страна на органа по приходите, той води и самата процедура. Когато обаче искането е на самото дружество, особеностите са повече.

Дерегистрация по решение и по инициатива на дружеството или лицето

Ако една фирма е регистрирана по ЗДДС, тъй като 12 месеца подред е реализирала облагаем оборот повече от 100 000 лева съгласно чл.96 от ЗДДС, тогава дерегистрацията би била възможна само ако оборотът на тази фирма за 12 последователни месеца е на по-ниска стойност от 100 000 лева. Тогава е налице законово основание за дерегистрация по този закон.

Процедура по дерегистрация по ЗДДС. Срокове

Процедурата много наподобява тази по регистрацията. Отново се подава заявление, но в случая – за дерегистрация по ЗДДС. Когато то бъде подадено, органът по приходите връчва искане за представяне на нужни документи и писмени обяснения от страна на задълженото лице. Изискват се документи с цел установяване наистина ли има основания за осъществяване на дерегистрация. До седем календарни дни от този ден лицето е задължено да представи документите на проверяващия орган.

В срок от още 7 календарни дни след това органът по приходите е длъжен да реализира проверка и да обоснове решението си дали да дерегистрира съответното дружество или не. Решението се оповестява с издаване на акт с направените констатации. В него се вписва решението на проверяващия от Национална агенция по приходите. Когато дружеството получи акта си за дерегистрация по ЗДДС, за него ще отпадне задължението да подава справка декларация. Отпадането се счита от месеца, следващ този, през който е получен акта.

Трябва да обърнем внимание на факта, че обстоятелството за настъпила дерегистрация по ЗДДС по никакъв начин не елиминира задължението на лицето да следи за настъпване на обстоятелство за регистрация по съответния закон на друго основание.

Дори и оборотът на фирмата да е под 100 000 лева месечно, в случай, че подпише договор или осъществи договорка да предоставя услуги на клиент от Европейския съюз (били те консултантски, комисионни, преводачески и други) и клиентът притежава валиден ДДС номер в своята страна, дружеството получава основание да се регистрира по ЗДДС в съгласие с чл.97а от Закона. Не е нужно да се стартира нова процедура за регистрация по ЗДДС, без значение, че дружеството е дерегистрирано.

Какви документи са необходими за дерегистрация, освен заявление?

Нужните документи са в зависимост от основанието за дерегистрация:

  • Справка за облагаемия оборот за последните 12 месеца преди текущия, включително и облагаемият оборот за текущия месец до датата на подаване на заявлението.
  • Справка за общата сума на данъчните основи на доставките при условия на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната за текущата година и за всяка една от двете календарни години преди текущата. Изключение правят доставките на акцизни стоки.
  • Справка за общата сума на облагаемите ВОП за текущата и предходната година, с изключение на придобиването на акцизни стоки и нови превозни средства.

Дружества, регистрирани на доброволен принцип

Дружествата могат да се регистрират на доброволен принцип и без да са достигнали облагаем оборот над 100 000 лева. Регистрация би могла също така да се направи на основание чл. 100 от ЗДДС. При регистрация на доброволен принцип е налице законово ограничение за срока. Тя не може да бъде прекратена по-рано от 12 месеца, считани от началото на календарната година, която е следваща от регистрацията по ЗДДС. Когато съответният период измине, дружеството може да подаде заявление за дерегистрацията. Процедурата вече е същата като тази, при която регистрацията е по чл.96 от ЗДДС.

Задължителна дерегистрация по ЗДДС по инициатива на лицето

Съществуват строго определени основания, които изискват задължителна и това са:

  • смърт на физическото лице;
  • смърт на физическото лице – без значение дали то е заличено или не в ТР;
  • прекратяване на дружеството (лицето) съгласно Търговския закон.

Ако настъпи някое от изредените обстоятелства е налице основание за задължителна дерегистрация.

Какви са сроковете за подаване на заявление за дерегистрация по ЗДДС?

В случай на заличаване на ЕТ от търговския регистър, освен ако собственикът на ЕТ подлежи на задължителна регистрация по реда на чл.96, ал.1 от ЗДДС за облагаемия оборот за извършени от него доставки, които представляват независима икономическа дейност, или ако са налични основанията по чл.108, ал.2 от ЗДДС или ако лицето в седемдневен срок от вписване на заличаването в търговския регистър не е подало в компетентната ТД на НАП заявление за регистрация, чрез която да заяви продължаване на регистрацията при условията на чл. 100, ал. 1 от ЗДДС;

При прекратяване на търговец, без ликвидация – в срок от 14 дни от настъпване на обстоятелството. При ликвидация лицето има възможност да избере да продължи да е регистрирано до датата на заличаване.

При настъпване на обстоятелство заявлението за дерегистрация по ЗДДС се подава по образец в 7-дневен срок или 14-дневен срок – в зависимост от задължението. При доброволна дерегистрация няма краен срок.

Често задавани въпроси

Кой може да подаде заявление за дерегистрация по ЗДДС?

Всички физически и юридически лица, за които е възникнало задължение за дерегистрация по ЗДДС или искат да извършат дерегистрация по собствено желание, след отпадане на съответното основание за задължителна регистрация.

Къде и как се подава заявление за дерегистрация по ЗДДС?

Такова заявление може да бъде подадено по електронен път – посредством електронната услуга на НАП. Тя е достъпна в електронния портал на Национална агенция за приходите /НАП/ с квалифициран електронен подпис /КЕП/, а също и на гише в ТД на НАП.

Информация за автора

Contact Email Icon