Счетоводни Услуги » Блог » Едностранно счетоводство

Едностранно счетоводство

Едностранно счетоводствоСчетоводството представлява два основни вида: двустранно и едностранно. Двустранното като че ли е малко по-добре познато, но сега ще се спрем на едностранното по-подробно, за да научим дали е удачно да се прилага и къде може да се използва.

Какво представлява едностранното счетоводство?

Съгласно действащите към момента законови норми от едностранно счетоводство имат възможност да се възползват единствено и само фирми, които са регистрирани като ЕТ (едноличен търговец). Всички останали фирми обаче задължително трябва да прилагат двустранното осчетоводяване.

Какви са основните разлики между двата вида счетоводство?

При двустранното осчетоводяване се прилагат разнообразни методи за отчитане на всички финансови операции, които се извършват от компанията. За разлика от него при едностранното счетоводство се използват методи, които отчитащи единствено определени неща. При воденето на този вид счетоводни услуги отпада балансовото обобщение. Освен него отпада и двойното записване. То от своя страна е абсолютно задължително, когато става въпрос за двустранно осчетоводяване.

Основни предимства на едностранното счетоводство

Едностранното счетоводство е значително по-опростено и много по-евтино, отколкото двустранното. Все пак то има доста недостатъци. Това е причината то да е приложимо само в онези случаи, в които финансовите операции са наистина елементарни или, ако са по-усложнени, са с наистина слаба активност.

Кои са основните недостатъци на едностранното счетоводство?

Когато се води този тип счетоводство липсват данни, на база на които да се проведе ефективен контрол на дейността на компанията и планиране на бизнеса. То не позволява да бъде извършена проверка, така че възможността от допускане на счетоводна грешка става огромна.

Много от външните операции е възможно да бъдат извършвани от фирмата и да не се отчитат. Това е възможно да доведе до занижен контрол и недобро администриране.

Книги, нужни за водене на едностранно счетоводство

При едностранно счетоводство е нужно да се водят единствено инвентарна книга, книга за приходите, книга за разходите, книги за материалните запаси и паричните средства, книга за печалбата и книги за разчетите и данъчните облекчения.

Въпреки улесняващата простота едностранното счетоводство разполага с доста недостатъци и би могло да е наистина полезно само за еднолични търговци.

В страната действащите законови норми гласят, че от едностранно счетоводство имат възможност да се възползват само фирми с регистрация ЕТ. За останалите фирми прилагането на двустранното осчетоводяване е задължително.

В случай, че сте Едноличен търговец и водите едностранно счетоводство, трябва да бъдете внимателни. Има моменти около приходите и печалбата на фирмата, които трябва непрестанно да следите. В случай, че оборотът на фирмата за предходната година надвиши 100 000 лева, веднага трябва да се подаде декларация за регистрация по ДДС. Когато фирмата бъде регистрирана по ДДС, законът вече изисква от нея да води задължително двустранно счетоводство.

Често задавани въпроси

Защо е необходимо едностранното счетоводство, след като имат сериозни недостатъци?

Въпреки недостатъците си едностранното счетоводство все пак безспорно е необходимо. Прилага се от търговци и от физически лица, оборотите на които за миналата година не надвишават сумата от 100 000 лв. и които не са се регистрирали по ДДС. Останалите фирми, без значение какъв е обемът на дейността им, са длъжни да прилагат двустранно счетоводство.

Задължително ли е ЕТ, което има едностранно счетоводство да се води от счетоводител?

Вече дадохме отговор на въпроса кой има право по закона за счетоводството да съставя ГФО или е възможно да се води и от собственика на ЕТ. Едностранното счетоводство би могло да се води и от собственика на ЕТ. То е много опростено и изисква воденето единствено на няколко книги, които не изискват дълбоки и специфични умения за попълването им. Ако обаче собственикът реши да не се възползва от услугите на професионалист, а да действа сам, все пак рискува да допусне грешки, които много сериозно да навредят на бъдещото развитие на бизнеса и на фирмата.

Информация за автора

Contact Email Icon