Счетоводни Услуги » Блог » Национални счетоводни стандарти – Какво представляват?

Национални счетоводни стандарти – Какво представляват?

Национални счетоводни стандартиНационалните счетоводни стандартни, са прилагат, за да се осигури единство при текущото и периодично счетоводно отчитане, което се свързва с дейността на даденото предприятие. Те са прекият път към честно и вярно представяне на имущественото състояние на фирмите в годишния им финансов отчет. Повече относно Национални счетоводни стандарти, прочетете по-долу.

Какво се постига чрез Национални счетоводни стандарти?

Посредством прилагането на Национални счетоводни стандарти, се постига методологично и организационно единство, което касае финансовото отчитане на дадена организация. За да сме още по-изчерпателни, ще изброим няколко от основните им функции върху счетоводството:

 • Завършен вид на счетоводното законодателство в условия на пазарна икономика;
 • Пълно съответствие с правилата и условията на Международните счетоводни стандарти;
 • Обхващане на всички видове счетоводни обекти;
 • Разработване и осъществяване на политиката на предприятието, спрямо законите;
 • Единна концепция спрямо капитала на фирмата и неговата поддръжка;
 • Прилагане на утвърдената международна счетоводна терминология;
 • … и други!

Какво още съдържат Националните счетоводни стандарти?

Националните счетоводни стандарти, могат да бъдат намерени в сайта на Министерството на финансите. Там ще прочетете подробно тяхното съдържание, което не е никак малко. В този документ са описани всички начини на приложение на Националните счетоводни стандарти, както и начинът им на използване. Нека разгледаме, какво още влиза във въпросния документ:

 • Общи разпоредби;
 • Представяне на финансови отчети;
 • Отчитане на стоково – материалните запаси;
 • Представяне на финансовите отчети на застрахователите;
 • Отчитане на амортизациите;
 • Представяне на финансовите отчети на специализираните инвестиционни предприятия;
 • Отчитане на разходите за опазване на околната среда;
 • Отчети за паричните потоци;
 • Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика;
 • Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност;
 • Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет;
 • Договори за строителство;
 • Данъци от печалбата;
 • Отчитане при ликвидация и несъстоятелност;
 • Отчитане по сектори;
 • Дълготрайни материални активи;
 • Лизинг;
 • Приходи;
 • Доходи на персонала;
 • Отчитане на правителствени дарения и осъществяване на правителствена помощ;
 • Ефекти от промените във валутните курсове;
 • …  и редица други;

Общо взето съдържанието на НСС обяснява изчерпателно всички детайли на националното счетоводство в България, отразява законите и обяснява приложението им на практика. Благодарение на Националните счетоводни стандарти има единна счетоводна политика, която се прилага спрямо различните видове предприятия, тяхното управление и счетоводни нужди.

Важни ли са Националните счетоводни стандарти?

Те са най-важните за воденето на коректно счетоводство и точно отчитане на имуществото на компаниите. Неприлагането на НСС води да нарушения, които могат да бъдат санкционирани от закона и съда. Ето защо, всеки счетоводител, е нужно да се съобрази с НСС и да го прилага, както е посочено в документа. Разбира се, за да стане това е нужна подготовка и образователен ценз.

Националните счетоводни стандарти помагат при годишното счетоводно приключване, изготвянето на годишен финансов отчет, счетоводство за приходи и разходи на предприятията, прилагане на закона за счетоводството и още много неща. Водейки се от това, е необходимо добро познаване на НСС, за да бъдат спазени всички законови изисквания и счетоводни норми.

Нашата счетоводна кантора прилага на практика НСС и може да бъде полезна на фирмите и предприятията. Ако търсите опитни счетоводители във всеки един сектор, то тогава не се колебайте да се свържете с нас, за да отправите конкретни запитвания относно услугите ни.

Финални думи

В тази статия разгледахме съдържанието на Националните счетоводни стандарти и го анализирахме. Посочихме, каква е тяхната функция и как спомагат те за вярното и честно счетоводство. Естествено, всеки който иска, може да разгледа подробно документа, така че да го опознае отблизо. Надяваме се, че нашата информация е била полезна и ви желаем всичко добро.

Често задавани въпроси

Къде да намерим Националните счетоводни стандарти?

Вие можете да се запознаете с НСС, директно от сайта на Министерство на финансите.

За кого са важни Националните счетоводни стандарти?

Те са от първостепенна важност за всички професионалисти, които предлагат счетоводни услуги, а също и за бизнеса като цяло.

Информация за автора

Contact Email Icon