Счетоводни Услуги » Блог » Правилник за прилагане на закона за счетоводството

Правилник за прилагане на закона за счетоводството

Правилник за прилагане на закона за счетоводствотоЗаконът за счетоводството е сред най-важните от счетоводната нормативна уредба. Задължително е той да бъде правилно тълкуван, за да може да бъде наистина полезен на счетоводителите и на фирмите. Правилникът за прилагане на закона за счетоводството е книгата, която гарантира, че законите ще бъдат разбирани и тълкувани по един и същи начин с цел да бъдат прилагани правилно.

Какво обхваща Правилникът?

Обхванати са въпросите по отношение полето на приложение на Закона за счетоводството. Пояснена е същността на текущото счетоводно отчитане, видовете счетоводни документи и тяхната същност, реквизитите и изискванията. Пояснено е, че налице трябва да бъде документална обоснованост. Също така са необходими конкретни изисквания.

Посочени са правилата и сроковете за съхраняване на счетоводната информация, както и какви са правомощията на министъра на финансите. Може да се намери точна информация по въпроса какви са правата и задълженията на ръководителя на едно предприятие и какви са правата и задълженията на съставителите на финансови отчети.

Практика е периодично да се извършва актуализиране на Правилника за прилагане на закона за счетоводството. Всъщност всички правилници трябва да бъдат актуализирани през определен период от време. 

Актуални моменти относно прилагането на Закона за счетоводството

Новост по отношение на прилагането на закона за счетоводство е, че отпада изискването задължително да се превеждат на български език всички документи, които постъпват в предприятията, ако те са съставени на чужд език.

Превод е нужен, само ако това изрично се изисква в Закона. Предприятието само има възможност да реши дали да осигурява превод на документите, постъпващи на чужд език или ще направи такъв в случай, че проверяващите органи го изискат.

Недопустимо е да се отчитат стопански операции в регистри или извън счетоводни книги. Също така не се допуска и счетоводно отчитане на недостатъчно добре идентифицирани сделки или пък на фиктивни такива. Не се допуска отчитане и на несъществуващи разходи, а също и на задължения, чиито предмет е не точно определен. Това са много важни уточнения и това, че са направени изрично в Правилника, гарантира правилното им разбиране.

В заключение

В Правилника за прилагане на закона за счетоводството са извършени някои важни промени. Изменени са сроковете, в които счетоводната информация задължително трябва да бъде съхранявана. Една част от сроковете са запазени, но други са променени. Определени са и правомощията на министъра на финансите. Също така са посочени и правата и задълженията на ръководителя на предприятието. Тези моменти от закона са нови и много важни.

Определено е в случай на неясни или неуредени нормативни текстове кой разполага с правомощия да дава методически указания относно прилагането и становище по темата. Особено важен момент от Закона за счетоводството е този, в който е уточнено какви задачи се възлагат на ръководителя на предприятието. Запазват се изискванията за съставителите на финансови отчети по отношение на степента на завършено образование и отработен трудов стаж в конкретизираните области от закона.

Често задавани въпроси

Може ли собствениците или съдружниците на предприятие да изготвят финансови отчети?

Законът за счетоводството дава възможност на едноличните търговци, прилагащи едностранно счетоводство, да изготвят своите финансови отчети или това да направят техните съдружници. Условието е да не е осъществявана дейност през отчетения период.

Какво е категоризация на предприятията?

Този термин е нововъведен в Закона за счетоводството. Категоризацията на предприятията е единна за Европейския съюз. Задълженията на предприятията за одит, съставяне на годишни финансови отчети и публикуване е съобразено с тази категоризация. Счетоводните изисквания относно предприятието се определят съгласно големината на предприятията, която от своя страна е определена на база реализираните приходи от продажби на личните активи към дадения момент и броя служители за отчетния период. Основните категории предприятия са четири: микро, малки, средни и големи.

Информация за автора

Contact Email Icon