Счетоводни Услуги » Блог » Счетоводен амортизационен план

Счетоводен амортизационен план

Счетоводен амортизационен планСчетоводният амортизационен план се използва за извеждане на нужната информация за различните счетоводни параметри, начисляването на счетоводни амортизации по месеци за амортизируемите активи и амортизациите на годишна база. Най-често счетоводният амортизационен план се прави със софтуер, който включва необходимите видове справки.

Какво е счетоводен амортизационен план?

Фирмите разработват счетоводен амортизационен план за всеки един амортизируем актив или еднаквите като стойност амортизируеми активи. В съдържанието на амортизационния план влизат различни реквизити, които са от компетенцията на счетоводителите. Ето и какво съдържа планът:

 • Дата на въвеждане в експлоатация;
 • Отчетна стойност;
 • Остатъчна стойност;
 • Срок на годност;
 • Амортизационна сума;
 • Годишна амортизационна квота;
 • Амортизационна норма;
 • Дата на извеждане от употреба;
 • … и други!

За да бъде попълнен счетоводният амортизационен план, е нужно да се използват анализи на сметки за определения амортизируем актив. Аналитичните сметки също се подготвят от оторизиран счетоводител, с чиято помощ ще бъде съставен въпросният амортизационен план.

Как се съставя счетоводен амортизационен план?

По-горе ви информирахме за съдържанието на счетоводен амортизационен план. Тук трябва да се има предвид, че отделните амортизационни планове за всеки актив се включват в обобщен счетоводен амортизационен план за материалите активи и нематериалните активи. Нека да разгледаме, какво съдържа обобщения счетоводен амортизационен план на предприятието:

 • Номер по ред;
 • Номер на класа (групата);
 • Наименование;
 • Инвентарен номер на дадения актив;
 • Отчетна стойност на дадения актив;
 • Годишна амортизационна квота;
 • Начислената до този момент амортизация;
 • Балансова стойност.

Счетоводна терминология за амортизацията

На първо време, трябва да се запознаете със счетоводната терминология, която бива използвана в счетоводния амортизационен план. По този начин ще разберете, какви резултати се постигат чрез използване на плана и защо той е толкова важен за предприятието ви. В следващите няколко реда ще разгледаме най-често използваните термини и ще ви ги обясним възможно най-разбираемо:

 • Амортизация – това е разходът, който бива признат през отчетния период и е получен в резултат на разсрочването на амортизируемата стойност на определения актив през прогнозния срок на годност;
 • Амортизируем актив – това материален или нематериален актив, за който се предполага, че ще бъде ползван за повече от един отчетен период и има лимитиран срок на годност;
 • Срок на годност – срокът, за който се прогнозира, че амортизируемият актив ще се ползва от фирмата;
 • Амортизационна стойност – амортизируемата стойност на актива представлява разликата, която се получава от отчетната му стойност и остатъчната му стойност.

Това обаче са само част от термините, които ще срещнете при изграждането и утвърждаването на счетоводен амортизационен план. Дадохме някои пример, за да придобиете най-обща представа, какво включва планът. Разбира се, можете да се консултирате с нашата счетоводна кантора, която ще ви даде повече информация относно счетоводните амортизационни планове и действието им.

Кой изготвя счетоводен амортизационен план?

Счетоводният амортизационен план лежи на аналитични сметки на предприятието и се съставя от неговото счетоводство. При положение че имате нужда от подобен вид услуга, не се колебайте да използвате нашата форма за контакт, където да отправите конкретни въпроси и / или заявки.

Професионалистите при нас има дълъг опит със съставяне на счетоводен амортизационен план и боравят с най-добрите софтуерни решения, с чиято помощ се съставя планът. Не поверявайте тази задача на неопитни и неоторизирани счетоводители, тъй като тя е важна, както стана ясно по-горе.

Естествено, можете да се възползвате и от всякакви други счетоводни услуги, за които ще се информирате в нашия сайт. Ние сме на ваше разположение и ви приветстваме с добре дошли.

Обобщителни думи

В тази статия разгледахме най-общо, какво представлява счетоводния амортизационен план. Стана ясно, че той е важен за предприятията и включва специфична терминология свързана с амортизируемите активи. Надяваме се, че сме успели да отговорим на вашите въпроси, но ако нещо ви е убягнало, не се колебайте да се свържете със счетоводната ни къща за информация.

Често задавани въпроси

За какво случи счетоводният амортизационен план?

Амортизационният план служи начисляване на счетоводни амортизации на месечна и годишна база.

Кой ще ни помогне за изработка на амортизационен план?

Обърнете се към нашата счетоводна кантора за създаване на счетоводен амортизационен план.

Информация за автора

Contact Email Icon