Цената на счетоводните услуги варира и зависи от много фактори – специфика на бизнеса, големина на фирмата и брой заети, документооборот, регистрация по Зschetovodni uslugiДДС и други. Ето защо определяме цената за цялостното счетоводно обслужване за индивидуално за всеки клиент.

Ние предлагаме:

  • Абонаментно счетоводно обслужване на достъпни и обосновани цени, съобразени с обема на работа;

  • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на българското счетоводното законодателство , Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия или Международните счетоводни стандарти , както и съобразно вътрешнофирмените изисквания и потребности от информация;

  • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета и контрагентите;

  • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети;

  • Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически и юридически лица;

  • Изготвяне на периодични финансови отчети за целите на управлението;

  • Организиране и отчитане на корпоративни данъци и ДДС;

  • Изготвяне на интрастат дневници и декларации;

  • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ, НОИ, НСИ и други.

Този сайт използва cookies

"Cookies" подобряват вашето онлайн присъствие и събират общодостъпни статистически данни. Продължавайки престоя си в сайта, Вие се съгласявате с тези "cookies".

Затвори