Счетоводство на етажна собственост

Счетоводство на етажна собственостЕтажната собственост е форма на съвместна собственост в блокове и кооперации, която изисква специфично счетоводство. Това счетоводство има за цел да осигури финансова прозрачност и контрол върху разходите и приходите на сградата, както и да гарантира, че всички собственици на имотите в нея участват в равнище в разходите за поддръжката и управлението на имота. В тази статия ще разгледаме основните принципи и правила на счетоводството на етажна собственост.

Защо е необходимо счетоводство на етажна собственост?

Счетоводната отчетност на етажната собственост трябва да бъде изготвено съгласно ЗУЕС, Закона за счетоводството и МСФО. Счетоводството на етажната собственост се състои от баланс на състоянието на финансите и отчет за приходите и разходите на сградата.

Балансът на състоянието на финансите представлява състоянието на финансовите средства на сградата към определена дата, докато отчетът за приходите и разходите отчита всички трансакции, свързани с приходите и разходите на сградата през определен период.

Определяне на разходите

Един от най-важните елементи на счетоводството на етажната собственост е определянето на разходите. Разходите на етажната собственост включват общи разходи като поддръжка на общи части на сградата, изготвяне на проекти, осигуряване на сигурността и други. Тези разходи се разделят между всички собственици на имотите в сградата в зависимост от размера на техните имоти.

Приходи от етажната собственост

Приходите на етажната собственост обикновено се получават от таксите на собствениците на имотите. Тези такси включват разходите за общи части на сградата, таксите за управление на имота, таксите за резервен фонд и други такси, които се определят според нуждите на сградата.

Управление на етажната собственост

Управлението на етажната собственост се прилага чрез ЗУЕС (Закон за управление на етажната собственост) и също е важен аспект от счетоводството. Управлението може да бъде осъществено от собствениците на имотите или от професионална управляваща компания. Във всеки случай е необходимо да се има ясно определени задачи и отговорности за управлението на имота, както и да се изготвят редовни отчети за финансовото състояние на сградата и за приходите и разходите на сградата.

Резервен фонд

Един от ключовите елементи на счетоводството на етажната собственост е резервният фонд. Резервният фонд се използва за покриване на непредвидени разходи, свързани със сградата, като например ремонт на общи части, подмяна на стари електрически инсталации или външни ремонти. Резервният фонд се изготвя чрез внасяне на месечни такси от собствениците на имотите, които след това се използват при необходимост.

Защо е важно счетоводството на етажната собственост?

Воденето на счетоводство на етажната собственост, е много важно, за да се придобие представа за приходите и разходите в дадената сграда. По този начин чрез управлението на етажната собственост, могат да бъдат предприети най-различни видове ремонти, поставяне на нова врата, монтаж на осветителни тела, полагане на хидроизолация на покрива и още цял куп неща.

Най-често за счетоводството на етажната собственост са грижат домоуправителят, управителният съвет и касиерът на входа на блока или кооперацията. Те са хората, които отговарят за воденето на домова книга, както и за съставянето на финансови отчети. Тези отчети могат да бъдат изискани от съкооператорите, когато е свикано Общо събрание по надлежния ред. В счетоводната книга влизат записки на всички извършени трансакции, като постъпления от такси, изразходвани пари и други.

Заключение

Счетоводството на етажна собственост е важен инструмент за осигуряване на финансова прозрачност и контрол върху разходите и приходите на сградата. Важно е да се спазват всички правила и принципи на счетоводството, както и да се има ясно определени задачи и отговорности за управлението на имота. Това ще гарантира, че сградата ще бъде поддържана в добро състояние и ще се удовлетворят нуждите на всички собственици на имотите в нея. Надяваме се, че статията ни е била полезна и ви желаем всичко най-хубаво.

Често задавани въпроси

Кой води счетоводство на етажна собственост?

Счетоводството на етажната собственост се води от домоуправителя и касиера на входа на блока и кооперацията. Те държат счетоводната книга, в която са отразени приходите и разходите.

Трудно ли е счетоводството на етажна собственост?

В зависимост от броя на жилищата във входа, работата по счетоводство на етажна собственост, може да се окаже по-трудна, но общо взето не е нещо, с което не бихте се справили сами.

Предлагат ли се счетоводни услуги за етажна собственост?

Да, има фирми, които предлагат счетоводни услуги за етажната собственост. Най-често това са професионални домоуправители и касиери, които се занимават с делата на сградата.

Информация за автора

Contact Email Icon