Счетоводни Услуги » Блог » Счетоводен сметкоплан – Какво представлява и защо се използва?

Счетоводен сметкоплан – Какво представлява и защо се използва?

Счетоводен сметкопланСметкопланът представлява списък, където се появяват елементите, нужни за отчитане на операциите, които се извършват от дадено дружество. Елементите включват активи и пасиви, собствен капитал, както и разходи и приходи, които са реализирани от компанията. Този своеобразен списък позволява съществено опростяване на контрола на счетоводството. Общият счетоводен план се дели на няколко същински части, една от които е сметкопланът.

Структура на сметката

За сметкоплана е характерно разделение на елементите на различни нива, от по-общи до по-специфични.

Съществува най-общо ниво, което се номерира посредством една цифра. Сметкопланът се дели на девет групи: нетекущи активи; основно финансиране; запаси; длъжници и кредитори за различни операции; покупки и разходи, финансови сметки; продажби и приходи; доход, дължащ се на собствен капитал; разходи, приспаднати от собствения капитал. Основното финансиране например спада към първа група.

Подгрупите се кодифицират с две цифри. Обхващат част от групата. Сметката се кодира с три цифри. Представлява най-използваното счетоводно подразделение. Използват се акаунти, които са достатъчно конкретни и същевременно са по-прости в сравнение с подсметката.

Подсметката се кодира с четири цифри и с малки изключения е най-специфичното ниво, което се предлага от сметкоплана.

Ползи от сметкоплана

За компаниите не е задължително да използват сметкоплан. Доста голяма част от тях разполагат със свой личен сметкоплан, защото може да липсва достатъчно конкретика в предлагания от Общия счетоводен план. Някои пък избират алтернативни диаграми за поверителност за по-голямо удобство.

Сметкопланът е много полезно ръководство, особено за по-малките компании, когато говорим за извършване на тяхното счетоводство. Често се избира прилагането на опростен сметкоплан.

Какво точно е сметкоплан?

Сметкопланът представлява списък, в който са отразени елементите, нужни за отчитане на операциите, които извършва дадено дружество. Елементите са доста разнообразни и дават максимална яснота.

Този своеобразен списък дава възможност за важно опростяване на контрола на счетоводството. Ако става дума за операция, засягаща капиталовия запас, ще бъде достатъчно да се посочи само номерацията, която е предварително установена в сметкоплана.

Общ счетоводен план

Общият счетоводен план се дели на пет части, една от които (може би – най-важната) е сметкопланът. Другите части са концептуалната рамка, годишните отчети, счетоводните дефиниции и взаимоотношения и стандартите за оценка и записване.

Край на финансовата година

При приключване на финансовата година обобщената информация от счетоводните сметки се преобразува в информация, която се представя във финансовите отчети на предприятието. Счетоводните сметки трябва да бъдат дефинирани по начин, по който да са относими към статиите на финансовите отчети. Налага се информацията за всеки финансов отчет да се извлича от сметки, имащи същото предназначение и характеристика. За да се отчете всяка от значимите групи дълготрайни материални активи трябва да бъде създадена самостоятелна счетоводна сметка. Но ако дълготрайните материални активи са малко, не е нужно те да се отчитат в отделни самостоятелни счетоводни сметки.

Често задавани въпроси

Как се разработва сметкоплан?

При разработването на своя сметкоплан предприятието следва да борави свободно дори и с наименованията на счетоводните сметки.

Какво е индивидуален сметкоплан?

Индивидуалният сметкоплан може, а понякога дори трябва да съдържа и секция за така наречената кореспонденция на счетоводните сметки. Елементът е задължителен, когато дейността е осъществявана в териториално отделени единици. По този начин се осигурява не само стандартизация на най-използваните счетоводни статии, а осигурява и единство, както и последователност на отчитането в рамките на дадено предприятие. От своя страна това е важна предпоставка за достоверността на годишния счетоводен отчет. Той се съставя на база на обобщената информация, която се съдържа в счетоводните сметки. Индивидуалният сметкоплан винаги съдържа указание за наименованието на сметката, която се дебитира, а също така и на сметката, която се кредитира. Включва още отчитане на всяка стопанска операция и сумите, с които се осъществяват записванията по съответните счетоводни сметки.

Информация за автора

Contact Email Icon