Счетоводни Услуги » Условия за ползване (Общи условия)

Условия за ползване (Общи условия)

Споразумението за условията за ползване на уебсайта е правно обвързващ договор между всички посетители от една страна и уеб сайта „Счетоводни Услуги“ от друга страна. С посещението на сайта или достъпването на която и да било страница от него вие (посетителите) се съгласявате, да спазвате безусловно нашите „Условия за ползване“, „Общи условия“ и „Политика за лични данни“. Тези „Условия за ползване“ са приложими за абсолютно всички посетители без никакви изключения. Моля, запознайте се внимателно с тях преди да използвате нашия уеб сайт, защото чрез използването на която и да е част от този уеб сайт вие се съгласявате и обвързвате с тези „Общи условия“.

Определения на използваните термини

Настоящият документ „Условия за ползване на уебсайта“ включва определения на термините, използвани в него. Определенията служат за създаване на контекст и обяснение на целта на документа и задълженията на участващите страни. Определенията служат също така за изясняване на всякакви неясноти, произтичащи от използването на определени думи или изрази в документа, и за гарантиране, че всички термини, използвани в документа, се разбират по един и същи начин. С предоставянето на тези определения ние целим да гарантираме, че всички участващи страни имат ясно разбиране за условията на това споразумение.

Лиценз за съдържание

Лиценз за съдържание. Цялото съдържание, публикувано на Уебсайта, включително текст, графики, лога, снимки, видеоклипове и други материали („Съдържание“), е собственост на Уебсайта или на неговите доставчици на съдържание и е защитено от международните закони за авторското право. Нямате право да възпроизвеждате, променяте, публикувате, предавате, разпространявате, изпълнявате, показвате или продавате такова Съдържание, изцяло или частично, без писменото разрешение на Уебсайта. Можете да разглеждате, изтегляте и отпечатвате Съдържание единствено за ваша лична употреба с нетърговска цел, при условие че запазите непокътнати всички уведомления за авторски права и други права на собственост.

Отказ от предоставяне на гаранции

Отказ от гаранции. Уебсайтът се предоставя „такъв, какъвто е“, без никакви гаранции от какъвто и да е вид. Отказваме се от всички гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост или годност за определена цел. Ние не гарантираме точността, пълнотата, адекватността или валидността на каквато и да е информация на Уебсайта и не носим отговорност за грешки, пропуски или забавяния в актуализирането на такава информация. Също така не правим никакви изявления относно използването или резултатите от използването на Уебсайта или материалите на Уебсайта, както и на сайтове, свързани с Уебсайта.

Управляващо право

Настоящите Условия за ползване и всички спорове, произтичащи от или свързани с използването на този уебсайт или настоящите Условия за ползване, се уреждат от законите на Р. България, без да се вземат предвид неговите стълкновителни норми. Съдилищата, намиращи се в Р. България, имат изключителна юрисдикция по всички спорове, произтичащи от или свързани с използването на този уебсайт или настоящите Условия за ползване. Всеки спор между вас и нас трябва да бъде разрешен чрез съответния съд в Р. България. С настоящото Вие се съгласявате с изключителната юрисдикция на тези съдилища и се съгласявате да приемате връчване на съдебни документи по пощата. С настоящото се отказвате от всякакви възражения за юрисдикция, място на провеждане или неудобен съд пред тези съдилища.

Обезщетение

Обезщетение. Вие се съгласявате да обезщетите и да предпазите Дружеството, неговите филиали и техните съответни служители, директори, агенти и работници от и срещу всякакви искове, спорове, искания, отговорности, щети, загуби, както и разходи и разноски, включително, без ограничение, разумни съдебни и счетоводни такси, произтичащи от или по някакъв начин свързани с Вашия достъп до или използването на Уебсайта, Съдържанието или Услугите.

Ограничения на отговорността

Ограничения на отговорността. Ние няма да носим отговорност за каквито и да било косвени, специални или последващи щети, произтичащи от използването на нашия уебсайт и услуги от Ваша страна. Не носим отговорност за загуби или щети, причинени от неизпълнение, грешка, пропуск, прекъсване, изтриване, дефект, забавяне в работата или предаването, компютърен вирус, повреда на комуникационна линия, кражба, унищожаване или неоторизиран достъп, промяна или използване на Вашия акаунт. Ние не носим отговорност за каквито и да било щети, задължения, загуби или други последици, произтичащи пряко или косвено от използването или невъзможността за използване на нашия уебсайт или услуги. В никакъв случай няма да носим отговорност за каквито и да било щети или загуби, произтичащи от използването на нашия уебсайт или услуги.

Разделимост

Разделимост на настоящите условия за ползване на уебсайта се тълкува по такъв начин, че ако някоя част от тях се счита за неприложима или невалидна, тази част се отделя, без това да засяга валидността или приложимостта на останалите разпоредби. В такъв случай се счита, че останалите разпоредби са в пълна сила и действие. В случай че някоя част от настоящото споразумение се счита за неприложима или недействителна, намерението на страните по настоящото споразумение е да променят посочената разпоредба до степента, необходима за нейната приложимост или валидност.

Промени в условията за предоставяне на услуги

Промени в условията на обслужване: Ние си запазваме правото да променяме или заменяме тези Условия за ползване по всяко време. Ако промяната е съществена, ще се опитаме да предоставим поне 30-дневно предизвестие преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна, ще бъде определено по наша преценка. Продължавайки да осъществявате достъп до или да използвате нашата Услуга след влизането в сила на тези изменения, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с преработените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Услугата.

Дата на последна актуализация – 21.12.2022 година.

Contact Email Icon